Het visitatierapport is binnen!

De Vlaamse overheid beoordeelt elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) op zijn haar prestaties. Een commissie die door de overheid wordt aangesteld ‘visiteert’ om de vier jaar elke SHM.  De prestaties waaraan de huisvestingsmaatschappij moet voldoen, liggen vast in een besluit van de Vlaamse Regering.

Elke sociale huisvestingsmaatschappij wordt beoordeeld op:

1.  de beschikbaarheid van woningen
2.  de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
3.  de betaalbaarheid
4.  het sociaal beleid
5.  de financiële leefbaarheid
6.  de klantgerichtheid

De prestatiebeoordeling geeft een beeld van de werking van de SHM. Daartoe vergelijkt men zoveel mogelijk objectieve gegevens van verschillende huisvestingsmaatschappijen met elkaar:
huurlasten, achterstal, aantal nieuwe woningen, financiële toestand van het bedrijf… Zo zou het kunnen dat een huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld hoog scoort op ‘veel nieuwe woningen’ maar daardoor misschien slecht scoort op de ‘financiële toestand’. Je leest het al, zo’n prestatiebeoordeling is dus een evenwichtsoefening!

Goeie punten!

Begin 2021 bezocht de visitatiecommissie onze huisvestingsmaatschappij.
De visitatiecommissie heeft de GMH op alle onderdelen de beoordeling ‘goed’ gegeven (behalve op het item ‘organiseren van een klantentevredenheidsmeting’). 

Brief van de minister

De minister keurde het rapport van de visitatiecommissie goed en in zijn begeleidend schrijven feliciteerde hij ons met onze mooie resultaten. Ziehier een uittreksel uit zijn brief:

Gefeliciteerd met de goede prestaties op zestien operationele doelstellingen (OD's). Eén OD wordt door de visitatiecommissie als 'voor verbetering vatbaar' beoordeeld maar uw reactie voorziet daartoe in verbeteracties. Ik stel ook vast dat u erin geslaagd bent om sinds de vorige visitatie op enkele als 'voor verbetering vatbaar' beoordeelde OD's dermate te verbeteren dat deze nu aan de vooropgestelde vereisten voldoen.

Aanbevelingen en beslissingen van bij ons:

  • Werk een degelijke informatie-, meldings- en opvolgingscommunicatie over de uit te voeren herstellings- en  onderhoudswerken uit.

Ons plan en actie: Om nog beter zicht te krijgen op de opvolging van uit te voeren herstellings-en onderhoudswerken en de klant hierin te betrekken, wil de GMH een soort opvolgingssysteem uitwerken. 

  • Integreer het organiseren van op systematische en objectieve wijze afgenomen tevredenheidsmetingen in de werking.

Ons plan en actie: Naast de zogenaamde ‘warme’ metingen (van persoon tot persoon, niet anoniem, huurderstevredenheidsmetingen, ...), werd in het verleden reeds een eerste algemene, anonieme meting gedaan.  Deze meting was inderdaad nog geen systematische meting. De GMH  gaat hier echter een gewoonte van maken en de huurdersenquêtes als tool gebruiken om het beleid te inspireren en om sommige zaken zelfs direct aan te sturen.

En tot slot

Een visitatie, een doorlichting, een onderzoek, … Hoe het ook genoemd wordt, het neemt veel tijd en energie in beslag! We gaan graag met de bevindingen aan de slag gaan om onze dienstverlening te verbeteren. Wordt zeker vervolgd…

Wie graag het ganse rapport leest kan dit opzoeken op de website van www.wonenvlaanderen.be of klik hier.