Mijn situatie verandert

Er kan veel veranderen tijdens je leven. Dat heeft vaak gevolgen, ook op vlak van wonen. We sommen de meest voorkomende situaties voor je op. 

Iemand komt inwonen, mijn gezin wordt groter 

Iemand wilt bij je komen wonen. Dit moet je vooraf melden. De GMH kijkt na:

  • is je woning groot genoeg volgens de normen van de Vlaamse Wooncode? 
  • is de nieuwe inwoner een 'huurder' of een 'bijwoner'? 

Deze personen worden als 'huurder' beschouwd:
- de referentiehuurder
- de persoon die gehuwd is met de referentiehuurder
- de persoon die wettelijk samenwoont met de referentiehuurder
- de partner die feitelijk samenwoont met de referentiehuurder (*)
Opgelet: voldoen jullie samen niet aan de 4 voorwaarden dan mag je partner niet intrekken!

Alle andere personen (bv. een kind, een ouder, een vriend) worden als 'bijwoner' geregistreerd. Er worden geen voorwaarden gecontroleerd.

Of je als 'huurder' of 'bijwoner' geregistreerd staat, heeft belangrijke gevolgen (bv. op gebied van woonzekerheid). Meer hierover lees je hier.

(*) De partner met wie je feitelijk samenwoont, wordt pas 1 jaar na inwoonst als 'huurder' geregistreerd. Het eerste jaar is de feitelijke partner een 'bijwoner'. De ondertekening van het document 'verklaring op eer partnerschap' bij de start van inwoonst is dus van belang. 

Wanneer woon je overbezet? 
Wordt je woning te klein, dan kan je je inschrijven op de wachtlijst voor een grotere woning. Wordt je woning te klein ten gevolge van gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie, pleegzorg) dan krijg je een voorrang.
Als je overbezet woont volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen dan moet je verplicht verhuizen.

Iemand vertrekt of overlijdt, mijn gezin wordt kleiner   

Iemand van je gezin vertrekt of overlijdt. Dit moet je dit melden aan de GMH. Je dossier wordt aangepast en mogelijks wordt ook je huurprijs aangepast. 

Wordt je woning te groot, dan kan je je inschrijven op de wachtlijst voor een kleinere woning en krijg je een voorrang.

Wanneer woon je onderbezet? 

Je woont onderbezet als het aantal slaapkamers in je woning groter is dan het aantal personen in je gezin plus één. Hoe de GMH omgaat met onderbezetting staat uitgebreid beschreven in het intern huurreglement van de GMH.

Bijvoorbeeld: Een koppel woont onderbezet in een woning met 4 slaapkamers, een alleenstaande woont onderbezet in een appartement met 3 slaapkamers. 

Ik vertrek. Mag mijn inwonend kind of inwonende ouder in de woning blijven? 

Neen, als jij vertrekt of overlijdt, mag je inwonend kind of inwonende ouder niet in de woning blijven. Een inwonend kind /ouder is geen 'huurder' maar een 'bijwoner'. 

Het is belangrijk dat dit weet, zo kom je niet voor verrassingen te staan op een moeilijk moment in je leven. 

Heb je hierover vragen, contacteer de GMH. Een medewerker geeft je graag meer uitleg. 

Iemand wilt tijdelijk bij me inwonen     

Je wilt een vriend of je kind uit de nood helpen door ze tijdelijk onderdak te geven. Dat kan op voorwaarde dat je woning groot genoeg is. Een tijdelijke inwoner moet niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Zijn/haar inkomen wordt niet meegeteld in de huurberekening.  

Meld een tijdelijke inwoonst altijd aan de GMH. Jij en de tijdelijke inwoner moeten een document ondertekenen. Je kan dit document vinden bij 'Wetgeving en documenten' op deze website. Opgelet, tijdelijk inwonen kan slechts voor maximum 4 maanden.  

Mijn partner en ik gaan uit elkaar    

Jij en je partner gaan uit elkaar. Jullie hebben elk evenveel rechten op de woning en jullie beslissen onderling wie in de sociale woning blijft wonen. Komen jullie niet tot een akkoord, dan moeten jullie naar de rechtbank stappen die hierover een uitspraak zal doen. 

Deze regel geldt voor alle:
- gehuwde partners
- wettelijk samenwonende partners
- feitelijk samenwonende partners die langer dan één jaar de sociale woning betrekken 

Een feitelijke partner die de sociale woning nog geen vol jaar betrekt, valt niet onder deze regel. Deze persoon heeft geen woonrecht. 

Ik heb gezondheidsproblemen, wordt de woning aangepast?    

Heb je gezondheidsproblemen? Is een aanpassing van je woning wenselijk? Bespreek dit met iemand van onze sociale dienst.  Elke vraag wordt individueel bekeken. We zoeken naar de best mogelijke oplossing, rekening houdend met jouw gezondheid en de mogelijkheden in de woning. Meer informatie hierover vind je op deze website bij ik huur - goed wonen

Ik koop/erf een woning of bouwgrond  

De regels rond eigendom zijn streng.

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking. Deze regels gelden in het  binnen- en buitenland. 

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer dan de huisvestingsmaatschappij.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Ik ga met pensioen   

Als jij of een gezinslid met pensioen gaat, wordt de huurprijs aangepast vanaf de maand die volgt op je pensionering.

Neem contact op met de GMH. Een medewerker vertelt je wat je moet doen. 

Mijn inkomen daalt plots 

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van de huurprijs vragen. 

Het gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor de huurprijsberekening. Je huurprijs wordt aangepast nadat de administratie in orde is. Soms beschikt de GMH over jouw gegevens, in andere situaties moet jij de documenten aan de GMH bezorgen. 

Neem bij verandering altijd contact op met de GMH. Een medewerker vertelt je wat je moet doen.