OVERDRACHTSBESLUIT VOOR KOOPWONINGEN
 

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting te Beveren
Diederik van Beverenlaan 11, 9120 Beveren

Deelt mee dat :

in het kader van de meest recente reglementering (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode) er voor de toekomstige verkoop van ‘nieuwbouw sociale koopwoningen’ permanente inschrijvingslijsten per deelgemeenten zijn aangelegd.

Voorwaarden om een sociale koopwoning of kavel te kunnen aankopen :

1)

meerderjarig zijn

 
2) ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister  
3) op de referentiedatum, mag uw inkomen, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, niet lager zijn dan 9.039,00 euro (bedrag 2016) en niet hoger zijn dan (bedragen 2016);
   
  • 36.121,00 euro voor een alleenstaande;
   
  • 39.728,00 euro voor een alleenstaande met een handicap;
   
  • 54.176,00 euro voor de anderen.  Dit bedrag wordt verhoogd met 3.607,00 euro per persoon ten laste;
   
  • Als het inkomen minder dan 9.039,00 euro (bedrag 2016) bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen.  Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond;
4) op de referentiedatum mag u of geen van de gezinsleden geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (behoudens bij de lager vermelde uitzonderingen;
5) u mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.  Indien een vordering tot echtscheiding is ingesteld en u samen met uw echtgenoot of echtgenote een woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft, wordt u als woonbehoeftig beschouwd.  Als u bij de definitieve regeling van de echtscheiding eigenaar wordt van die woning, wordt u geschrapt uit het register en krijgt u het inschrijvingsgeld terug.


Kandidaten kunnen zich inschrijven op ons bureel na afspraak met
Mevr. Conny Herremans op het nummer 03/750 25 42
Gelieve hiertoe :
1° identiteitskaart(en) (van beide partners i.g.v. gehuwden of samenwonenden)
2° laatst gekende aanslagbiljet personenbelasting of attest belastingkantoor mee te brengen.  Zonder deze documenten is geen inschrijving mogelijk.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 € per register/deelgemeente (wordt terugbetaald wanneer u een woning koopt of wanneer u ons schriftelijk verwittigt niet langer ingeschreven te willen blijven).

Het inschrijvingsnummer wordt aan de kandidaat-koper toegekend na betaling van het inschrijvingsgeld en na controle van de inkomsten- en eigendomsvoorwaarden.

 

Deze koopwoningen staan in de planning:

-  Beveren  Lindenlaan
   4 gesloten + 1 halfopen bebouwing, 3 slaapkamers, carport
-  Beveren  Viergemeet, 5 woningen
   3 gesloten + 2 halfopen bebouwing, 3 slaapkamers, waarschijnlijk staanplaats i.p.v. garage
-  Kallo  Steenland, 3 woningen
   1 gesloten + 2 halfopen bebouwing, 3 slaapkamers
-  Kruibeke  Polderstraat, 14 woningen
   Gesloten bebouwing, 4 slaapkamers
-  Melsele  Brielstraat, 9 woningen
   3 gesloten + 6 halfopen bebouwing, 3 slaapkamers, staanplaats
-  Melsele  Kievitstraat, 3 woningen
   Gesloten bebouwing, 4 slaapkamers, garage en staanplaats

 

Kostprijs

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning.

Voor een sociale koopwoning moet je bovenop de aankoopprijs, btw betalen op de verkoopprijs van zowel de grond als van de woning. Er geldt echter een verlaagd btw-tarief van 6%.

 

Plichten

U moet weten dat er zich bij de aankoop van een sociale koopwoning toe verbindt om deze woning 20 jaar lang persoonlijk te bewonen.  Deze termijn gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte.  U bent dan ook verplicht de SHM onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van ieder voornemen tot vervreemding (verkoop, schenking, ...), overdracht van een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht) of niet-persoonlijke bewoning.

U kan van de verbintenis tot persoonlijke bewoning ontslagen worden mits terugbetaling van de niet-afgeschreven overheidsinvestering aan de SHM, en mits u schriftelijk van deze verbintenis bent ontlast door een kwijting die door de SHM wordt opgesteld, na ontvangst van de betaling.

Indien u, om welke reden dan ook, één van de bovenvermelde verbintenissen niet volledi